Đăng nhập

''

Kế hoạch

Cập nhật lúc : 16:24 12/09/2013  

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM 2013-2014

PHÒNG GD-ĐT A LƯỚI

TRƯỜNG TH&THCS HƯƠNG NGUYÊN

 

           Số: 02  /KH-TH&THCS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc          

 

                                           Hương Nguyên, ngày 25  tháng 08  năm 2013                    

 

KẾ HOẠCH 

Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên  năm học 2013-2014

 
   

 

 

 

          Căn cứ Thông tư số 31/2011/TT – BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS;

          Căn cứ Thông tư số 32/2011/TT – BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Tiểu học;

            Căn cứ công văn số 1354/KH – SGDĐT ngày 03/6/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế về kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Mầm non, Phổ thông và GDTX năm học 2013 - 2014

            Căn cứ vào kế hoạch 08/KH-PGD&ĐT ngày 14 tháng 7 năm 2013 của Phòng GD&ĐT ALưới V/v BDTX giáo viên mầm non,tiểu học,trung học cơ sở năm học 2013-2014,

            Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường, trường TH& THCS Hương Nguyên ban hành kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) giáo viên  năm học 2013-2014 như sau:

A. KẾ HOẠCH CHUNG.

I. Mục đích của việc BDTX:

- Cán bộ quản lý và giáo viên học tập BDTX để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của tỉnh, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn ngành.

- Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường.

II. Nguyên tắc:

1. Đảm bảo tất cả cán bộ quản lý, giáo viên đều được tham gia bồi dưỡng. Nội dung bồi dưỡng bám sát các Chương trình BDTX của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

2. Bồi dưỡng có trọng tâm, tập trung vào các vấn đề mới, những vấn đề thực tiễn đội ngũ đang gặp khó khăn; đảm bảo tính kế thừa và tính hệ thống giữa những nội dung bồi dưỡng trong các năm trước và năm học này; không gây quá tải đối với giáo viên và  nhà trường trong công tác bồi dưỡng.

3. Phát huy vai trò nòng cốt của nhà trường trong việc tổ chức bồi dưỡng giáo viên theo các hình thức tự học cá nhân, học tập theo tổ chuyên môn, học tập theo nhóm giáo viên; phát huy vai trò trường giúp trường trong công tác bồi dưỡng.

4. Các điều kiện phục vụ phải chuẩn bị đầy đủ trước khi tổ chức bồi dưỡng.

5. Các nội dung bồi dưỡng (bắt buộc và tự chọn) phải được đánh giá. Kết quả đánh giá làm cơ sở xếp loại giáo viên và đánh giá nhà trường cuối năm học.

III. Đối tượng BDTX:

Tất cả cán bộ quản lý, giáo viên đang giảng dạy tại trường.

IV. Nội dung, thời lượng BDTX:

1.  Đối với giáo viên TH :

            a) Nội dung bồi dưỡng 1: 15 tiết/giáo viên/năm học

            - Công tác chủ nhiệm lớp ở trường TH

            b) Nội dung bồi dưỡng  2: 30 tiết/giáo viên/năm học.

            - Giáo dục tài nguyên biển đảo và ứng phó với biến đổi khí hậu qua các môn học và hoạt động dạy học.

            - Dạy học chương trình giáo dục địa phương trong các môn học ở TH

            - Bồi dưỡng chính trị đầu năm học

           c) Nội dung bồi dưỡng 3: 75 tiết/giáo viên/năm học; gồm các mã mô đun sau:

- TH 12: Lập kế hoạch dạy học tích hợp các nội dung giáo dục TH

- TH 13: Kỹ năng lập kế hoạch bài học theo hướng dạy học tích cực

- TH 14: Thực hành thiết kế, kế hoạch bài học theo hướng dạy học tích cực.

- TH 15: Một số phương pháp dạy học tích cực ở TH

- TH 16: Một số kỹ thuật dạy học tích cực ở TH

2. Đối với giáo viên THCS :

-  Nội dung 1: 30 tiết/ năm học/giáo viên.

            + Đổi mới sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn trong dạy học lấy học sinh làm trung tâm;

            + Đổi mới sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn ở trường THCS qua nghiên cứu bài học;

            +  Phương pháp kỷ luật tích cực và quyền trẻ em ở trường THCS.

- Nội dung bồi dưỡng 2: 30 tiết/năm học/giáo viên.

            + Dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng và kỹ thuật xây dựng đề kiểm tra;

            + Đổi mới phương pháp dạy học ở các bộ môn;

            + Bồi dưỡng chính trị đầu năm học.

       - Nội dung bồi dưỡng 3: 60 tiết/năm học/giáo viên

            Nâng cao năng lực lập kế hoạch dạy học, gồm các mã mô đun:

+ THCS 13: Nhu cầu và động lực học tập của học sinh THCS trong xây dựng kế hoạch dạy học;

+ THCS 14: Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp;

+ THCS 15: Các yếu tố ảnh hưởng tới thực hiện kế hoạch dạy học;

+ THCS 16: Hồ sơ dạy học.

V. Hình thức BDTX

1. BDTX bằng tự học của giáo viên kết hợp với các sinh hoạt tập thể về chuyên môn, nghiệp vụ tại tổ bộ môn của nhà trường, liên trường hoặc cụm trường.

2. BDTX tập trung nhằm hướng dẫn tự học, thực hành, hệ thống hóa kiến thức, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn những nội dung BDTX khó đối với giáo viên; đáp ứng nhu cầu của giáo viên trong học tập BDTX; tạo điều kiện cho giáo viên có cơ hội được trao đổi về chuyên môn, nghiệp vụ và luyện tập kĩ năng.

3. BDTX theo hình thức học tập từ xa (qua mạng Internet).

VI. Đánh giá và công nhận kết quả:

            1. Tổ chức đánh giá và công nhận kết quả BDTX:

a) Hình thức, đơn vị đánh giá kết quả BDTX

- Đối với BDTX bằng tự học của giáo viên kết hợp với các buổi sinh hoạt tập thể về chuyên môn, nghiệp vụ tại tổ bộ môn của nhà trường, liên trường hoặc cụm trường thì giáo viên trình bày kết quả vận dụng kiến thức BDTX của cá nhân trong quá trình dạy học, giáo dục học sinh thông qua các báo cáo chuyên đề. Hiệu trưởng cùng với  phó hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn nhà trường tổ chức đánh giá.

Điểm áp dụng khi sử dụng hình thức này như sau: 

   + Tiếp thu kiến thức và kỹ năng quy định trong mục đích, nội dung Chương trình, tài liệu BDTX (5 điểm);

   + Vận dụng kiến thức BDTX vào hoạt động nghề nghiệp thông qua các hoạt động dạy học và nghề nghiệp (5 điểm).

- Việc đánh giá giáo viên bằng hình thức tự học do Hiệu trưởng nhà trường và tổ trưởng bộ môn đánh giá. 

- Đối với cán bộ quản lý các trường trực thuộc do Phòng Giáo dục và Đào tạo đánh giá.

b) Thang điểm đánh giá kết quả BDTX.

Cho điểm theo thang điểm từ 0 đến 10 khi đánh giá kết quả BDTX đối với nội dung bồi dưỡng 1, nội dung bồi dưỡng 2, mỗi mô đun thuộc nội dung bồi dưỡng 3 (gọi là các điểm thành phần).

c) Điểm trung bình kết quả BDTX

Điểm trung bình kết quả BDTX (ĐTB BDTX) được tính theo công thức sau:

ĐTB BDTX = (điểm nội dung bồi dưỡng 1 + điểm nội dung bồi dưỡng 2 + điểm trung bình của các mô đun thuộc nội dung bồi dưỡng 3 được ghi trong kế hoạch BDTX của giáo viên): 3.

Ví dụ : Giáo viên Nguyễn Văn A có điểm:

-         Nội dung 1: 7 điểm;

-         Nội dung 2: 8 điểm;

-         Nội dung 3: Mô đun 1 : 8, mô đun 2: 7 điểm, môn đun 3: 8 điểm, mô đun 4: 9 điểm.

Điểm trung bình kết quả BDTX của giáo viên Nguyễn Văn A là:

   7 + 8 + điểm trung bình nội dung 3 (8 + 7 + 8 + 9)

                                                                      4                                                = 7,7  

3                                                                     

ĐTB BDTX được làm tròn đến một chữ số phần thập phân theo quy định hiện hành.

d. Xếp loại kết quả BDTX: giáo viên được coi là hoàn thành kế hoạch BDTX nếu đã học tập đầy đủ các nội dung của kế hoạch BDTX của cá nhân, có các điểm thành phần đạt từ 5 điểm trở lên. Kết quả xếp loại BDTX như sau:

- Loại TB nếu ĐTB BDTX đạt từ 5 đến dưới 7 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 5 điểm;

- Loại K nếu ĐTB BDTX đạt từ 7 đến dưới 9 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 6 điểm;

- Loại G nếu ĐTB BDTX đạt từ 9 đến 10 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 7 điểm.

- Các trường hợp khác được đánh giá là không hoàn thành kế hoạch BDTX của năm học.

- Kết quả đánh giá BDTX được lưu vào hồ sơ của giáo viên, là căn cứ để đánh giá, xếp loại giáo viên, xét các danh hiệu thi đua, để thực hiện chế độ, chính sách, sử dụng giáo viên.

2. Công nhận và cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX:

- Nhà trường tổ chức tổng hợp, xếp loại kết quả BDTX của giáo viên dựa trên kết quả đánh giá các nội dung BDTX của giáo viên.

- Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX cho cán bộ quản lý và giáo viên (không cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX cho giáo viên không hoàn thành kế hoạch).

 

 

B. KẾ HOẠCH CỤ THỂ HÀNG THÁNG:

Thời gian thực hiện bắt đầu từ tháng 09/2013 đến hết tháng 05/2014, nội dung công việc và thời gian từng tháng được hướng dẫn cụ thể theo bảng sau:

 

Thời gian

Nội dung BDTX

Tổ chức thực hiện

Kết quả cần đạt

Tháng 8/2013

Bồi dưỡng chính trị đầu năm học

Tập trung BD

chính trị theo kế hoạch của Huyện ủy

Tiếp thu kiến thức, phát triển giáo dục 

Tháng 9/2013

Nội dung 1

CBQL, GV Tự bồi dưỡng

Tiếp thu kiến thức.Vận dụng vào thực tế

Tháng 10/2013

Nội dung 1

Trường tổ chức thảo luận

Viết báo cáo

Tháng 11/2013

Nội dung 2

CBQL, GV Tự bồi dưỡng

Tiếp thu kiến thức, kỹ năng.

Tháng 12/2013

Nội dung 2

CBQL, GV Tự bồi dưỡng

Tiếp thu kiến thức, kỹ năng

Tháng 01/2014

Nội dung 2

Trường tổ chức thảo luận

Vận dụng vào thực tế

Viết báo cáo

Tháng 02/2014

Nội dung 3

CBQL, GV Tự bồi dưỡng

Tiếp thu kiến thức, kỹ năng của chương trình BDTX

Tháng 03/2014

Nội dung 3

CBQL, GV Tự bồi dưỡng

Vận dụng vào kiến thức và kỹ năng vào thực tế giáo dục.

Tháng 4/2014

Nội dung 3

CBQL, GV Tự bồi dưỡng

Viết báo cáo

Tháng 5/2014

Đánh giá kết quả BDTX

Trường tổ chức thảo luận

Có kiến thức, kỹ năng, và biết vận dụng vào thực tế.

 

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Trách nhiệm của BGH nhà trường.

- Hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch BDTX; phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng của giáo viên; xây dựng kế hoạch BDTX giáo viên của nhà trường và tổ chức triển khai kế hoạch BDTX giáo viên của nhà trường theo thẩm quyền và trách nhiệm được giao. Tổ chức đánh giá, tổng hợp, xếp loại, báo cáo kết quả BDTX giáo viên về Phòng GD trước ngày 15/5/2014.

- Thực hiện chế độ, chính sách của Nhà nước đối với giáo viên tham gia BDTX. Tận dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị của nhà trường để tổ chức hoạt động bồi dưỡng thường xuyên và tạo điều kiện môi trường học tập thuận lợi cho giáo viên.

- Đề nghị các cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng hoặc xử lý đối với tổ chức, cá nhân có thành tích hoặc vi phạm trong việc thực hiện công tác bồi dưỡng.

2. Trách nhiệm của giáo viên.

- Xây dựng và hoàn thành kế hoạch BDTX của cá nhân đã được phê duyệt; nghiêm chỉnh thực hiện các quy định về BDTX của các cơ quan quản lý giáo dục, của cơ sở giáo dục thực hiện nhiệm vụ BDTX, của nhà trường.

- Báo cáo tổ bộ môn, lãnh đạo nhà trườngkeets quả thực hiện kế hoạch BDTX của cá nhân và việc vận dụng những kiến thức kỹ năng đã học tập BDTX vào quá trình thực hiện nhiệm vụ.

- Đảm bảo hoàn thành các nội dung BDTX theo qui định của ngành, hoàn thành BDTX thông qua các bài kiểm tra, bài tập nghiên cứu, bài viết thu hoạch,…

 

Trên đây là kế hoạch BDTX của nhà trường năm học 2013 – 2014. Yêu cầu CBQL và toàn thể giáo viên nghiêm túc thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:    

- Lãnh đạo Phòng GD&ĐT  ( báo cáo);

- Các tổ CM; 

- Lưu: VT.

                                 HIỆU TRƯỞNG