''

Ngày 24 tháng 06 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 10:21 30/10/2017  

Thông báo về việc nâng lương thường xuyên, trước thời hạn, vượt khung đợt II năm 2017

UBND HUYỆN A LƯỚI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH&THCS

HƯƠNG NGUYÊN

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 08/TB-TH&THCS

 

      Hương Nguyên, ngày 30  tháng 10  năm 2017

 

                                                         THÔNG BÁO                                                        

Về việc nâng lương thường xuyên, trước thời hạn, vượt khung đợt II năm 2017

 
   

 

 

Thực hiện thông báo số 67/TB-PGD&ĐT ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo A Lưới về việc nâng lương thường xuyên, trước thời hạn, vượt khung cho cán bộ công chức, viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo đợt II năm 2017. Nay trường TH&THCS Hương Nguyên thông báo cho các CBGVNV những nội dung cụ thể như sau:

  1. 1.     Nâng lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên vượt khung

CBCCVC có thời gian giữ bậc lương trong ngạch:

- Công chức loại C; viên chức loại A1, A0 thì sau 3 năm (đủ 36 tháng) được xét nâng một bậc lương;

-  Viên chức loại B, C và ngạch nhân viên thừa hành phục vụ thì sau 2 năm (đủ 24 tháng) được xét nâng một bậc lương.

- Trường hợp đang hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung thì điều kiện về thời gian tính nâng mức phụ cấp là 12 tháng.

  1. 2.     Nâng lương trước thời hạn

CBCCVC lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ mà chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch thì được xét nâng một bậc lương trước thời hạn (tối đa là 12 tháng so với thời gian quy định).

Tiêu chuẩn CBCCVC nâng lương trước thời hạn được quy định tại Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn của UBND huyện A Lưới ban hành kèm theo Quyết định số 988/2017/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2017 của UBND huyện A Lưới  .

Lưu ý: Khi xét nâng lương trước thời hạn tính qua năm sau của mốc lương thường xuyên. Ví dụ: ông Nguyễn Văn A tháng 12/2018 đến thời gian nâng lương thường xuyên nhưng đủ điều kiện  được nâng lương  trước thời hạn 12 tháng thì phải làm hồ sơ nâng lương từ đợt II của năm 2017, tương tự như vậy đối với nâng lương 6 tháng và 9 tháng. Những ai đến mốc nâng lương thường xuyên là ngày 01/01/2018 thì làm hồ sơ nâng lương vào đợt II của năm 2017(Không xét nâng lương trước thời hạn đối với cán bộ công chức, viên chức có mốc nâng lương thường xuyên tính đến ngày 31/12/2017).

3. Hồ sơ nộp bao gồm:

Đơn xin nâng lương, Quyết định lương gần nhất 02 bản (Photo các thành tích khen thưởng đối với hồ sơ nâng lương trước thời hạn) nộp tại bộ phận văn thư trước ngày 07/11/2017.

 

          Yêu cầu CBGVNV nghiêm túc thực hiện theo đúng thời gian quy định.

 

Nơi nhận:                                                                                               HIỆU TRƯỞNG

- Như trên;                                                                                                                           (Đã ký)

- Website trường;                                                                                    

- Lưu VT.                                                                                                 

        Nguyễn Văn Tuấn

                                                                                                                                    

Số lượt xem : 57