''

Ngày 24 tháng 06 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 13:23 17/04/2018  

Thông báo về việc nâng lương thường xuyên, trước thời hạn, vượt khung đợt I năm 2018

PHÒNG GD&ĐT A LƯỚI                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH & THCS                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   HƯƠNG NGUYÊN   

                                                             Hương Nguyên, ngày  17  tháng  4 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Về việc nâng lương thường xuyên, trước thời hạn, vượt khung

 ngành Giáo dục và Đào tạo đợt I năm 2018

 

 

Thực hiện thông báo số 122/TB-PGD&ĐT ngày 16 tháng 4 năm 2018 của Phòng GD& ĐT A Lưới về việc nâng lương thường xuyên, trước thời hạn, vượt khung ngành Giáo dục và Đào tạo đợt I năm 2018;

 Nay nhà trường thông báo cho cán bộ giáo viên nhân viên một số nội dung cụ thể như sau:

  1. I.      Nâng lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên vượt khung

CBCCVC có thời gian giữ bậc lương trong ngạch:

- Công chức loại C; viên chức loại A1, A0 thì sau 3 năm (đủ 36 tháng) được xét nâng một bậc lương;

-  Viên chức loại B, C và ngạch nhân viên thừa hành phục vụ thì sau 2 năm (đủ 24 tháng) được xét nâng một bậc lương.

- Trường hợp đang hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung thì điều kiện về thời gian tính nâng mức phụ cấp là 12 tháng.

  1. II.   Nâng lương trước thời hạn

CBCCVC lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ mà chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch thì được xét nâng một bậc lương trước thời hạn (tối đa là 12 tháng so với thời gian quy định).

Tiêu chuẩn CBCCVC nâng lương trước thời hạn được quy định tại Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn của UBND huyện A Lưới ban hành kèm theo Quyết định số 988/2017/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2017 của UBND huyện A Lưới  .

. Ví dụ: ông Nguyễn Văn A tháng 6/2019 đến thời gian nâng lương thường xuyên nhưng đủ điều kiện  được nâng lương  trước thời hạn 12 tháng thì  làm hồ sơ nâng lương từ đợt I của năm 2018; bà Nguyễn Thị B đến tháng 01/2019 nâng lương thường xuyên nhưng đủ điều kiện nâng lương trước thời hạn 6 tháng thì làm hồ sơ nâng lương trước thời hạn đợt I năm 2018 tương tự như vậy đối với nâng lương 9 tháng .(Không xét nâng lương trước thời hạn đối với cán bộ công chức, viên chức có mốc nâng lương thường xuyên tính từ 01/01/2018 đến 31/12/2018).

 - Cán bộ, công chức và vên chức đến mốc nâng lương thường xuyên là ngày 01/7/2018 thì làm hồ sơ nâng lương vào đợt I của năm 2018.

  1. II.               Hồ sơ nộp bao gồm:
  2. Đối với Nâng lương thường xuyên:

-         Đơn xin nâng lương ( 01 bản)

-         Quyết định nâng lương gần nhất ( 02 bản không cần công chứng)

  1. Đối với nâng lương trước thời hạn:

-         Đơn xin nâng lương ( 01 bản)

-         Quyết định nâng lương gần nhất ( 02 bản không cần công chứng)

-         Các thành tích khen thưởng gần nhất ( để chứng minh cho việc nâng lương trước thời hạn)

Hạn cuối nộp hồ sơ nâng lương trước ngày 24/4/2017 tại Cô Hiền

Trên đây là Thông báo về việc nâng lương thường xuyên, trước thời hạn, vượt khung ngành Giáo dục và Đào tạo đợt I năm 2018 của trường TH&THCS Hương Nguyên./.

                                                                                                                                     

                                                                                                           HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                           (Đã ký)

Số lượt xem : 27